Wydawca treści Wydawca treści

organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział gospodarki leśnej realizuje zadania gospodarki leśnej nadleśnictwa wynikające z obowiązującego planu urządzania lasu. Prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu. Do zadań pracownika działu należy prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i zasobów przed szkodnictwem leśnym. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.
Działu finansowo – księgowy jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie bie¬żącej, pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczo-finansowych, zgodnie z branżo¬wym planem kont, rzetelna sprawozdawczość finansowa, a także regulowanie zobowiązań.

Dział administracyjno-gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury, prowadzenie całości spraw związanych z organizacją transportu i obsługą techniczną, przygotowywanie postępowań przetargowych oraz udział w nich.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie, koordynuje przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków wpływających do Nadleśnictw, prowadzi sekretariat, obsługę łączności telefonicznej i radiowej.

Stanowisko do spraw obronności - zadania z tego zakresu powierza się starszemu strażnikowi leśnemu pełniącemu obowiązki komendanta Posterunku Straży Leśnej. Do głównych zadań tego pracownika należy prowadzenie spraw z zakresu: obronności, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, prowadzenie oddziału kancelarii niejawnej.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunek tworzy starszy strażnik leśny pełniący obowiązki komendanta posterunku oraz podległy mu bezpośrednio strażnik leśny.

Administratorzy SILP - stanowisko podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Obowiązki te wykonują wyznaczeni pracownicy podlegający bezpośrednio kierownikowi odpowiedniego działu. Do obowiązków administratora należy całokształt spraw związanych z technicznym funkcjonowaniem systemu operacyjnego oraz SILP w zakresie wyznaczonym przez aktualnie obowiązujące przepisy.