Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o nabywaniu gruntów

   Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń informuje, że na podstawie w art. 37 ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach może nabywać grunty stanowiące własność osób fizycznych; lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Przez lasy lub grunty do zalesienia, o których mowa w Informacji rozumie się:

  1. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytek Ls (las), porośnięte drzewostanem lub przejściowo go pozbawione;
  2. tereny przeznaczone do zalesienia na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, grunty - objęte prawomocną decyzją administracyjną o warunkach zabudowy, której przedmiotem jest zmiana sposobu zagospodarowania poprzez zalesienie.

W przypadku chęci zbycia działki, która w części stanowi las, pozostała część winna posiadać stosowne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalone warunki zabudowy na zmianę sposobu zagospodarowania poprzez zalesienie.

Oferty rozpatrywane będą jeżeli grunty planowane do sprzedaży spełnią łącznie następujące warunki:

  1. bezpośrednio przylegają do gruntu pozostających w zarządzie Lasów Państwowych bądź położone są w niewielkiej odległości od nich, gdzie jest swobodny dostęp,
  2. posiadają wyodrębnienie geodezyjne tj. odrębny numer działki ewidencyjnej,
  3. posiadają księgę wieczystą, wolną od obciążeń dotyczących sprzedawanej działki;
  4. mają bezsporne, uregulowane granice geodezyjne;
  5. w przypadku gruntów zalesionych w ramach pomocy PROW, zakończony został program pomocowy oraz okres trwałości programu wraz z okresem obowiązkowego utrzymania zalesienia;

W celu określenia, w którym Nadleśnictwie znajduje się działka proponowana do sprzedaży oraz jak jest ona położona względem gruntów w zarządzie Lasów Państwowych posłużyć się można mapą dostępną na stronie:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Ostateczną decyzję o nabyciu lasu lub gruntu do zalesienia podejmuje Nadleśniczy zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 35 ustawy o lasach, rozpatrując każdorazowo potrzeby racjonalnej i zrównoważonej gospodarki leśnej w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń może nabyć oferowany las lub grunt przeznaczony do zalesienia za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Osoba do kontaktu:

Iza Cichocka – tel. nr 698-080-932.