Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zlokalizowane jest w miejscowości Konstancjewo, gmina Golub-Dobrzyń. Biurowiec stanowi układ w kształcie odwróconej litery T (widoczny z głównej drogi dojazdowej).

Budynek posiada 3 kondygnacje, w tym 2 nadziemne i 1 kondygnację podziemną – piwnica bez dostępu dla osób postronnych. Godziny, w których obiekt jest dostępny to 7:15-15:15 od poniedziałku do piątku. W budynku może przebywać 50 osób jednocześnie.

Wejście główne do budynku, znajduje się na ścianie elewacji frontowej (wejście od drogi głównej, prowadzącej do obiektu). Przy wejściu głównym do budynku, znajduje się wejście dodatkowe – część obiektu, która nie jest udostępniona dla osób postronnych.

Budynek posiada bariery architektoniczne, ograniczające możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych (brak pochylni/podjazdów). Wejście główne usytuowane jest na poziomie 10 schodów, wyposażonych w barierki zabezpieczające. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku (dotyczy osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) możliwe jest wyłącznie w obecności osób trzecich (opiekunów), które pomogą we wniesieniu osoby niepełnosprawnej.

Drzwi oraz przejścia w budynku posiadają wymagane prawem parametry, min. 90 cm szerokości – możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych. Drzwi oraz przejścia nie posiadają progów. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w szczególne oznaczenia oraz systemy dźwiękowe, ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się wyłącznie językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Po budynku mozna poruszać się z psem asystującym.

Na miejscu nie ma możliwosci skorzystania z wsparcia tłumacza.

Pojazdy parkowane sa na parkingu przeznaczonym dla pracowników i interesantów, na którym wyznaczone jest 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się w pobliżu biurowca, prowadzi do niego droga utwardzona.

Szczegóły oraz ustalanie terminów spotkań, w celu załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcia, należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 56 683 22 12 lub/i mailowo: golub-dobrzyń@torun.lasy.gov.pl