Wydawca treści Wydawca treści

Pozyskujemy fundusze zewnętrzne

realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2020”

Nazwa przedsięwzięcia: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2020”

Planowany okres realizacji: 2020 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie

Występowanie: Na terenach powiatu golubsko-dobrzyńskiego, wzdłuż cieku wodnego Struga Młyńska (pot. Trynka) na gruntach Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zostało zlokalizowane stanowisko Barszczu Sosnowskiego. Powierzchnia występowania tej rośliny/gatunku zagrażającego gatunkom rodzimym/siedliskom przyrodniczym to 3,86 ha.

Opis technologii prac: W 2020 roku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania Barszczu Sosnowskiego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jako metodę likwidacji Barszczu Sosnowskiego wybrało metodę ogławiania - (osłanianie i ścinanie kwiatostanów) tak by nie zdążyły dojrzeć przed wysianiem – zabieg przeprowadzony był dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego (na powierzchni 3,86 ha).

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  15 192,96  zł

Kwota dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 10 635,07 zł

Środki własne Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń  4 557,89 zł

 

realizacja przedsięwzięcia pn. "Zachowanie I UTRZYMANIE właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatów "Tomkowo" i "Bobrowisko"  - Ochrona Przyrody 2019"

 

Nazwa przedsięwzięcia: „Zachowanie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatów „Tomkowo” i „Bobrowisko” – Ochrona Przyrody 2019”.

Planowany okres realizacji: 2019 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewo 3A

Występowanie: Występowanie gatunków roślin inwazyjnych stwierdzono w rezerwatach ‘’Tomkowo’’ i ‘’Bobrowisko’’. Stanowiły one zagrożenie dla niniejszych rezerwatów m.in. ze względu na niebezpieczeństwo ich ekspansji.

Cel przedsięwzięcia: Zachowanie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatów „Tomkowo” i „Bobrowisko”. Realizacja działań ochronnych ujętych w zarządzeniach nr 0210/6/2012 i nr 0210/25/2012 RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 29.08.2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatów przyrody "Bobrowisko" i "Tomkowo”.                 

Opis technologii prac: W 2019 roku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania tych gatunków poprzez:

   •  Rezerwat Tomkowo -  wyrwanie wraz z szyją korzeniową, ( śnieguliczka i robinia akacjowa);

   •  Rezerwat Bobrowisko –  wyrwanie wraz z szyją korzeniową (czeremcha amerykańska).

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  11 598,90 zł.

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi  11 598,90 zł.

realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2019”

Nazwa przedsięwzięcia: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2019”

Planowany okres realizacji: 2019 rok

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie

Występowanie: Na terenach powiatu golubsko-dobrzyńskiego, wzdłuż cieku wodnego Struga Młyńska (pot. Trynka ) na gruntach Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zostało zlokalizowane stanowisko barszczu Sosnowskiego. Powierzchnia występowania tej rośliny/gatunku zagrażającego gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym to 4,1200 ha.

Opis technologii prac: W 2019 roku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania Barszczu Sosnowskiego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jako metodę likwidacji Barszczu Sosnowskiego wybrało metodę ogławiania - (osłanianie i ścinanie kwiatostanów) tak by nie zdążyły dojrzeć przed wysianiem – zabieg przeprowadzony był kilkakrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego (na powierzchni 4,12 ha).

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi  14 832,00 zł

Kwota dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi  11 865,60 zł

Środki własne Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń  2 966,40 zł

 
Realizacja przedsięwzięcia pn. "Zwalczanie barszczu sosnowskiego ochrona przyrody 2018"
 
Nazwa przedsięwzięcia: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2018”
Planowany okres realizacji: 2018 r.
Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie
Występowanie: W zasięgu Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zostało zlokalizowane stanowisko barszczu Sosnowskiego wzdłuż cieku wodnego Struga Młyńska (pot. Trynka). Roślina występuje na gruntach Nadleśnictwa Golub Dobrzyń jak i należących do osób prywatnych na powierzchni 6,08 ha. 
Opis technologii prac: W 2018 roku Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania Barszczu Sosnowskiego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na powierzchni ok. 1 ha była zastosowana metoda iniekcji, czyli wstrzykiwanie bezpośrednio w korzeń każdej rośliny środka chemicznego. Na pozostałym obszarze przeprowadzony został zabieg ogławiania kwiatostanów.
Wartość projektu
Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 39 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 39 000,00 zł
 
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 
Retencja wody ze środków Funduszu Spójności
 
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń uczestniczyło w projekcie pt. "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W ramach projektu na terenie Gminy Ciechocin, obręb ewidencyjny Elgiszewo, Leśnictwo Tokary powstały zastawka, grobla oraz zbiornik retencyjny o docelowej powierzchni lustra wody 1,33 ha i możliwości retencjonowania 13 300 m3 wody.