Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

   Łowiectwo jako elementem ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu ustawy „Prawo łowieckie”  oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki.

Gospodarowanie zasobami zwierzyny ma istotne znaczenie praktyczne, albowiem nakazuje dbałość o równowagę przyrodniczą na terenach łowieckich oraz o stan populacji zwierząt łownych.

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń jako zarządca rejonu hodowlanego nr 12 „ Golubski” nadzoruje gospodarkę łowiecką w 20 obwodach dzierżawionych przez 16 kół z czego trzy obwody są leśnymi. Łączna powierzchnia gruntów leśnych we wszystkich obwodach zajmuje obszar 22 356 ha.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie, jelenie, daniele, sarny i dziki.
Na terenie naszego nadleśnictwa występują także  lisy, jenoty, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny oraz gatunki chronione takie jak wilk, bóbr ,wydra.