Lista aktualności Lista aktualności

Zakup lasów i gruntów

   Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń informuje, że ma zabezpieczone środki finansowe na rok 2023 na  nabycie lasów i gruntów w trybie art. 37ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Zgodnie z powyższym artykułem kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

   Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Nabywanie gruntów następuję po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
Osoba do kontaktu:

Iza Cichocka – tel. nr 698-080-932.