Lista aktualności Lista aktualności

Wycinanie drzew z lasu prywatnego

Kto sprawuje nadzór nad lasem?

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre ze starostw powierza prowadzenie tego nadzoru nadleśnictwom na podstawie specjalnego porozumienia. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń  na podstawie takiego dokumentu sprawuje nadzór w zasięgu swojego działania w  powiecie brodnickim, wąbrzeskim i grudziądzkim.

W sprawach doradztwa ewentualnie instruktażu dotyczącego prowadzenia  gospodarki leśnej w lasach nadzorowanych można kontaktować się w godzinach 7.15 - 15.15 osobiście lub telefonicznie z Panem Józefem Oleszko telefon 664 153 975.

Wycinka drewna z lasu prywatnego.

Wielu posiadaczy lasu zastanawia się, czy można z niego pozyskać drewno na opał. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Gospodarowanie w lasach prywatnych może odbywać się na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) bądź decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają m.in. wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. W przypadku działek nie objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu, decyzje są wydawane wyłącznie w przypadku konieczności wykonania cięć sanitarnych (złomy, wywroty, posusz, drzewa chore).

W przypadku gdy właściciel lasu pozyskuje drewno niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia może na niego zostać nałożona kara grzywny.

Lasy prywatne w Polsce – obowiązki właścicieli

Prawa i obowiązki ich właścicieli wynikają z zapisów ustawy o lasach. Zgodnie z tym dokumentem właściciele lasów mają obowiązek trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. Szczególnie istotnym dla prywatnych właścicieli lasów zapisem ustawy jest obowiązek odnowienia (uzupełnienia) drzewostanu w ciągu 5 lat.

Wycinka drewna z własnego lasu – świadectwo legalności

Aby pozyskać drewno z lasu prywatnego należy ten fakt zgłosić do organu sprawującego nad nim nadzór poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza (wzór formularza stanowi załącznik nr 1).  Jeśli działka objęta jest UPUL pozyskanie odbywa się na podstawie jego zapisów, które określają m.in. maksymalną (nie przekraczającą możliwości produkcyjnych lasu) wielkość pozyskania w ciągu 10-letniego okresu gospodarczego, czy też rodzaj możliwych do zastosowania cięć. To w UPUL znajdziemy informację na jakiej części terenu można prowadzić pozyskanie w danym czasie. W przypadku gdy działka nie jest objęta UPUL zgodę na pozyskanie wydaje starosta.

Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu, czyli potwierdzeniu legalności jego pozyskania. Na drewnie umieszcza się znak graficzny i wystawia świadectwo legalności, które uprawnia do transportu i przerobu drewna. Świadectwo legalności jest wystarczającym dokumentem do zbycia takiego drewna lub jego sprzedaży - nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowego pozwolenia. Co do zasady ocechowaniu podlega każde drewno pozyskane z lasu (również pozostałości, drobnica gałęziowa).

Materiały do pobrania