Lista aktualności Lista aktualności

Użytki ekologiczne

   Nasze środowisko naturalne jest już najczęściej w pewnym stopniu przekształcone przez człowieka (zmiany antropogeniczne). Często są to zmiany niekorzystne dla środowiska naturalnego, powodujące jego degradację. Człowiek poprzez swoje działania gospodarcze powoduje, że wpływ czynników biotycznych (owady, grzyby) i abiotycznych (susze, podtopienia) może być wyraźniejszy. Przykładem działań wpływających niekorzystnie na środowisko naturalne były próby uproduktywnienia różnych nieużytków, osuszania bagien, wprowadzania tam upraw rolnych i leśnych.  Efekty tych działań były najczęściej niezadowalające, nakłady przewyższały uzyskiwane efekty. Dodatkowo tracono bezpowrotnie walory przyrodnicze, obniżeniu ulegała różnorodność biologiczna pozostałych naturalnych ekosystemów.
    Dla zasługujących na ochronę, mających znaczenie dla różnorodności biologicznej zbiorników wodnych, śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych, kęp drzew i krzewów, bagien, torfowisk, wydm, płatów nieużytkowanej roślinności, starorzeczy, wychodni skalnych (wystających z gruntu skał), skarp, kamieńców, siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoi, miejsc rozmnażania lub miejsc czasowego przebywania, wprowadzono w ustawie o ochronie przyrody z 1991 roku nową formę ochrony przyrody: użytek ekologiczny.
   W Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń na dzień 01.01.2016 r. były 254 użytki ekologiczne zajmujące 481,28 ha, co stanowi 2,7 % powierzchni. W Leśnictwie Tokary użytków ekologicznych jest 19 i zajmują 33,32 ha, co stanowi 1,9 % powierzchni. Ich wielkość  wynosi od 0,23 ha do 9,70 ha. Ochronie poddano bagna i torfowiska zlokalizowane na terenie leśnictwa. W jednym przypadku prowadzona jest ochrona czynna, polegająca na zatrzymywaniu wody przy pomocy zastawki.
   Największą powierzchnię i najliczniejsze użytki ekologiczne występują w rynnie odpływowej rzeczki Struga (Wąbrzeska). Są to torfowiska powstałe w wyniku zatorfienia rynny odpływowej rzeczki i nisz jeziornych. Najbardziej wartościowym z nich pod względem przyrodniczym jest wg mnie użytek ekologiczny znajdujący się w oddziale 45 i, gdzie występuje szczególne nagromadzenie się kilku gatunków roślin chronionych. Rosną tu charakterystyczne dla torfowisk mchy torfowe, rosiczka okrągłolistna, torfowiec bagienny, bagno zwyczajne, turzyca bagienna, bobrek trójlistkowy. Ponadto licznie występuje tu żurawina błotna, wełnianka pochwowata, a z gatunków drzewiastych olsza czarna, brzoza omszona i sosna pospolita. Spora ilość opadów, które niedawno wystąpiły, powoduje, że kondycja roślin związanych z występowaniem na terenach podmokłych, wyraźnie poprawiła się.  
   Torfowisko otacza drzewostan brzozowo-sosnowo-olchowy, rosnący na siedlisku lasu mieszanego bagiennego. Ze względu na unikalne siedlisko oraz funkcję wodochronną, jest on zewidencjonowany jako drzewostan referencyjny i nie są w nim prowadzone żadne prace gospodarcze (w tym pozyskanie drewna).
   Użytki ekologiczne są miejscem rozrodu, ostoją dla wielu zwierząt oraz miejscem ich schronienia w czasie intensywnej penetracji lasu przez ludzi. Te cenne pod względem przyrodniczym niewielkie obiekty są zasługującym na ochronę ważnym elementem środowiska naturalnego.