Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko specjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń
ogłasza nabór

na stanowisko specjalista

w Dziale  Administracyjno-Gospodarczym

 

 1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

Konstancjewo 3A

87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 683 22 12

 1. Wymagania podstawowe (obligatoryjne):
 • Wykształcenie średnie i 7 lat stażu pracy lub wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy
 1. Wymagania preferowane (fakultatywne):
 • wykształcenie wyższe administracyjne i 2 lata stażu pracy
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z gospodarką leśną i uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Lasach Państwowych
 • Umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów
 • Umiejętność obsługi Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP)
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo  zamówień publicznych oraz umiejętność ich stosowania
 • Posiadanie uprawnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiednie predyspozycje osobowe tj. sumienność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
 1. Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Prowadzenie magazynu nadleśnictwa i ewidencję magazynów w leśnictwach
 • Dokonywanie odbioru materiałów od dostawców i wydawanie materiałów z magazynu
 • Prowadzenie całości spraw związanych z zaopatrzeniem w sorty mundurowe Służby Leśnej
 • Prowadzenie archiwum
 • Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania kotłowni olejowej w nadleśnictwie oraz sporządzanie sprawozdania z zakresu ochrony środowiska
 • Sporządzanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby wycinki drzew przy drogach i koordynowanie całości spraw z tym związanych
 • Organizowanie pracy kierowców
 • Dysponowanie pojazdami i prowadzenie bieżącej analizy ich wykorzystania
 • Naliczanie realizacji transportu i warsztatu w okresach miesięcznych wraz z rozliczaniem
 • Wprowadzanie do eksploatacji nowych środków technicznych w oparciu o obowiązującą dokumentację techniczno-ruchową
 • Kontrolowanie i  sprawdzanie dokumentacji warsztatowej
 • Kontrolowanie gospodarki częściami zamiennymi pod kątem racjonalnego zużycia, zapobiegania nieuzasadnionym wymianom części i podzespołów,
 • Kontrolowanie prawidłowej konserwacji maszyn i narzędzi
 • Sprawdzanie dowodów zakupu paliwa
 1. Oferowane warunki zatrudnienia
 • umowa o pracę na okres próbny, na czas określony a następnie nieokreślony
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku (w godzinach 7:15-15:15)
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy
 1. Miejsce wykonywania pracy

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem.
 • CV, zawierające informacje o wykształceniu, przebieg pracy zawodowej, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.
 • Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej – świadectwa pracy, opinie poprzednich pracodawców, itp.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych   uprawnieniach.
 • Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 1)
 • Podpisana klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń (załącznik nr 2)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji (załącznik nr 3)

Uwaga: oryginały dokumentów do wglądu podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

• Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15) lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do dnia 02.07.2021 r. do godz. 15.15 - w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń”. Na kopercie w lewym górnym rogu należy zamieścić imię, nazwisko, adres korespondencyjny kandydata i numer telefonu.

• Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

• W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu. Dokumenty, które wpłyną po terminie - nie będą rozpatrywane i bez otwierania odesłane na adres korespondencyjny kandydata.

•  Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

• Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest starszy referent ds. kadrowych i obsługi sekretariatu, pod numerem telefonu 56 683 22 12.

 1. Dodatkowe informacje

• Po dokonaniu przez Komisję rekrutacyjną formalnej oceny dokumentów składanych przez kandydatów, Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną jedynie z wybranymi kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego postepowania, którego kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna, w terminie do dnia 09.07.2021.

• Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów (z wyjątkiem nadesłanych po terminie) i nie zwraca kosztów związanych z naborem.

• Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie do 31.07.2021 r., a nieodebrane po tym terminie zostaną zniszczone.

• Nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń może unieważnić nabór na ww. stanowisko bez podania przyczyny na każdym jego etapie.