Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych, stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń,

Konstancjewo 3A

87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 683 22 12,

email: golub-dobrzyn@torun.lasy.gov.pl

NIP 878 000 63 69

prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnych środków trwałych:

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-golub-dobrzyn/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692 ze zmianami, §13).

2. Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania procedury likwidacji środków trwałych  i składników niskocennych, będących własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.

2. Miejsce i termin przetargu:

2.1. Otwarcie przetargu pisemnego odbędzie się dnia: 04.10.2021 r., o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 7 (świetlica parter budynku).

2.2. Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń do dnia 04.10.2021 r., do godz. 10:00, w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać następujące oznaczenie:

a) dane Organizatora przetargu: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń,

b) opis: „Przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych, stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń S.212.2.2021” i „Nie otwierać przed dniem 04.10.2021 r., do godz. 10.30”.

c) nazwa i adres kupującego.

2.3. Oferta przestaje być wiążąca z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postepowania jest sprzedaż poniżej wymienionych zbędnych środków trwałych:

Domek letniskowy murowany o powierzchni użytkowej 54,20 m2, stanowiący odrębną od gruntu nieruchomość (bez prawa własności gruntu), położony na działce leśnej nr 5279/2 w Elgiszewie gm. Ciechocin nad jeziorem Okonin - nr inw. 806/707. Uczestnik, który wygra postępowanie jest zobowiązany do zawarcia umowy poddzierżawy gruntu ze Stowarzyszeniem właścicieli domków letniskowych  „OKONIN” w Okoninie, 87-408 Ciechocin.

4. Cena wywoławcza netto:

zbędnego środka trwałego wskazanego w pkt 3  niniejszego ogłoszenia wynosi 57600,00 zł netto.

5. Wadium przy składaniu oferty na zakup:

     zbędnego środka trwałego wskazanego w pkt 3 wynosi 5760,00 zł.

6. Wymagania dotyczące wadium.

6.1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.

6.2.Wysokość wadium została określona w punkcie 3.

6.3.Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 55 2030 0045 1110 0000 0231 7900, najpóźniej do 01.10.2021 r., do godz. 15:15.

6.4.Organizator przetargu zatrzymuje wadium w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zakupu.

6.5.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał postepowanie ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

6.6.Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

6.7.Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

7. Zasady udziału w przetargu

7.1.W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej.

7.2.Każdy oferent ma prawo do złożenia wyłącznie jednej oferty na przedmiot postepowania.

7.3.Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 56 683 22 12, wew. 571, u Pani Karoliny Bruzda.

7.4.Przedmiot postępowania można oglądać w miejscowości Elgiszewo, 87-400 Golub-Dobrzyń w dniach od 15.09.2021 r. do 01.10.2021 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panią Karoliną Bruzda.

7.5.Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia sprzedaży.

7.6.Przetarg wygrywa nabywca, który zaoferował najwyższą cenę.

7.7.Cena oferty musi być wyższa o minimum 1% wartości ceny wywoławczej.

7.8.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, Komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny. Komisja zawiadamia równorzędnych oferentów o terminie i miejscu przetargu ustnego. W trakcie przetargu oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia wysokości ceny nabycia. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia.

7.9. Cena o jakiej mowa w pkt. 7 ppkt. 6 zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

8. Zapłata za przedmiot postepowania.

8.1.Kupujący wnosi zapłatę jednorazowo na rachunek Organizatora przetargu Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 55 2030 0045 1110 0000 0231 7900w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8.2.Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie Organizatora przetargu.

9. Informacje końcowe.

9.1.Wszelkie informacje na temat postepowania oraz warunków sprzedaży można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń lub pod numerem telefonu 56 683 22 12:

a) wew. 671 - Joanna Zarębska – Sekretarz,

b) wew. 571 – Karolina Bruzda

9.2.Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy:

a) oferta złożona została po terminie lub w niewyznaczonym miejscu,

b) oferta jest niekompletna lub nieczytelna,

c) cena oferty jest niższa od ceny wywoławczej i nie spełnia warunków pkt. 7.7.